» Hỏi đáp
Hướng dẫn
Cập nhật ngày: 30/06/2015, 4:45 PM - Số lần xem: 3424
Hướng dẫn 1 số nội dung liên quan đến thực hiện DA
                                                   MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN
                                      CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN

(Kèm theo Văn bản số 112/BĐPTW-QLDA ngày 25/6/2015

của Ban Điều phối Trung ương - Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên) 

 

1. Về hợp đồng giữa BQLDA huyện với các Hướng dẫn viên cộng đồng (CFs):

- Về thời gian tính lương của CFs: với các CFs được đánh giá đủ điều kiện tiếp tục thực hiện công việc và được chuyển giao từ Ban Quản lý Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên về các BQLDA huyện (tại công văn số 08/BQLTDA-ĐT ngày 25/3/2015) được tính thời gian hưởng lương từ ngày 1/3/2015 không phụ thuộc vào thời gian ký kết hợp đồng.  BQLDA huyện chịu trách nhiệm chi trả lương đầy đủ cho CF theo thời gian tính từ ngày 01/3/2015. Hợp đồng ký kết giữa BQLDA huyện và CFs tuân thủ theo mẫu hợp đồng tư vấn cá nhân của Ngân hàng Thế giới. Về mức tiền lương tháng của CFs: Để có cơ sở ký hợp đồng, đảm bảo tuân thủ theo các quy định về quản lý Tài chính của Việt Nam, các BQLDA áp dụng cách tính lương theo các quy định tại Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng cách tính lương cho CFs như sau:

+ Trường hợp 1: Áp dụng cơ sở tính toán mức lương theo Điều 8 Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính - Chi chuyên gia tư vấn trong nước đối với các CFs đủ điều kiện về số năm kinh nghiệm và có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Mức chi chuyên gia tư vấn theo điều 8 là mức chi tối đa, và không vượt quá số tiền tương đương 500 USD/tháng, bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại thuế theo quy định hiện hành. Ban QLDA huyện chịu trách nhiệm thương thảo với cán bộ CFs về mức lương cụ thể đối với từng cá nhân, làm cơ sở ký hợp đồng.

+ Trường hợp 2: Áp dụng tính toán mức lương theo điều 4 - Quy định về tiền công, tiền lương, chế độ bảo hiểm của người lao động tuyển dụng theo chế độ hợp đồng của các Ban quản lý dự án ODA đối với các CFs không áp dụng cơ sở tính toán mức lương theo Điều 8, Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, áp dụng nguyên tắc trả lương cơ bản theo yêu cầu công việc (điều khoản tham chiếu, TOR) và theo mức bằng với lương của người lao động trong biên chế có trình độ đào tạo, trình độ nghiệp vụ công việc và thâm niên công tác tương đương (đã nhân theo hệ số điều chỉnh dự án ODA xây dựng cơ bản hoặc cộng thêm phụ cấp quản lý ODA hành chính sự nghiệp với mức tương đương 50% lương và phụ cấp lương theo tính toán). Các BQLDA huyện chủ động đàm phán với CFs về việc tính thêm mức phụ cấp của các loại phụ cấp (phụ cấp khu vực, thâm niên...) nhưng tối đa không vượt quá quy định hiện hành và tổng mức lương hàng tháng đã bao gồm các loại trợ cấp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và không vượt quá số tiền tương đương 500 USD/tháng. Đây là phương pháp tính để xác định tổng dự toán và mức chi trả hàng tháng làm cơ sở đàm phán ký kết hợp đồng với CFs.

- Các chi phí hoạt động gia tăng cho CFs: áp dụng quy định theo điều 6 Thông tư 219/2009/TT-BTC như đối với cán bộ Ban QLDA huyện (đối với CFs địa bàn hoạt động là xã), theo đó xem xét áp dụng mức khoán xăng xe đi lại như theo Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính. Các tỉnh có thể căn cứ theo các quy định hiện hành của Nhà nước dự kiến định mức khoán theo từng địa bàn xã, lấy ý kiến của Sở Tài chính và trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. Nguồn chi hoạt động gia tăng cho CFs từ kinh phí hoạt động gia tăng thuộc Hợp phần 3.

- Với các CFs vì lý do riêng đã xin ngh việc, Các BQLDA huyện thực hiện việc tuyển chọn CFs thay thế theo quy trình tuyển chọn tư vấn cá nhân của dự án. Ban QLDA huyện cũng có thể tuyển chọn CFs thay thế từ Danh sách đề xuất bổ sung Ban ĐPTW đã gửi các tỉnh kèm theo công văn số 08/BQLDA-ĐT ngày 25/3/2015. Trường hợp không tuyển được các CFs trong Danh sách đề xuất bổ sung (do các ứng viên đó đã tìm được công việc khác, v.v…) BQLDA huyện thực hiện việc tuyển chọn CFs thay thế theo đúng trình tự, thủ tục, quy định tuyển chọn tư vấn cá nhân của dự án. Trước khi tuyển chọn BQLDA huyện thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh, bổ sung, và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

- Các Hợp đồng của Ban QLDA huyện ký với các CFs cần hoàn tất trước ngày 30/6/2015 (trường hợp tuyển dụng mới CFs hoàn tất trước ngày 15/7/2015). Đối với việc tuyển dụng CFs mới, trước khi ký hợp đồng BQLDA huyện gửi dự thảo hợp đồng (trong đó có kèm trang diễn giải cách tính lương cụ thể cho mỗi CF) để BĐPTW xem xét theo đúng quy định tại Mục 7.2.8.1  Quyển 7 - PIM. 

Việc chi trả lương của CF cần hoàn tất trước ngày 10/7/2015. Đến thời hạn nêu trên các tỉnh không hoàn thành, Ngân hàng Thế giới sẽ  quyết định tạm ngừng giải ngân vốn cho tỉnh đó. Trên cơ sở lương của từng CFs, Ban QLDA huyện xây dựng dự toán chi trả lương cho từng CFs theo hợp đồng đã ký (bao gồm cả chế độ tăng lương theo quy định tính đến khi dự án kết thúc), báo cáo BQLDA tỉnh tổng hợp báo cáo Ban ĐPTW để tính toán tổng chi phí lương CFs trong HP3.

2. Công tác tuyển chọn Tư vấn cá nhân cho các BQLDA tỉnh/huyện.

- Các BQLDA tỉnh, huyện có trách nhiệm đảm bảo đủ số lượng cán bộ có năng lực trình độ, kinh nghiệm làm việc cho Dự án theo Điều khoản tham chiếu được Ngân Hàng Thế giới chấp thuận. Tại Biên bản ghi nhớ của Đoàn Hỗ trợ thực hiện dự án lần thứ 3 đã xem xét điều chỉnh tiêu chí “phải có kinh nghiệm thực hiện dự án ODA” từ tiêu chí bắt buộc thành tiêu chí lợi thế. Đối với tiêu chí có kinh nghiệm làm việc vẫn áp dụng theo Điều khoản tham chiếu để đảm bảo chất lượng cán bộ tư vấn dự án.

- Ngày 15/5/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2891/BKHĐT-KTĐPLT yêu cầu các Ban QLDA tỉnh, huyện phải khẩn trương hoàn thành công tác tuyển chọn Tư vấn cá nhân, hạn cuối cùng là ngày 31/5/2015. Tuy nhiên đến nay rất nhiều đơn vị chưa hoàn thành, chủ yếu là các Ban QLDA huyện. Đề nghị các BQLDA tỉnh, huyện khẩn trương hoàn tất công tác tuyển chọn Tư vấn cá nhân theo đúng chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến ngày 15/7/2015 Ban Điều phối dự án Trung ương sẽ báo cáo kết quả tuyển dụng tư vấn của các BQLDA lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới nhằm đảm bảo nhân lực thực hiện dự án.

- Trường hợp các BQLDA huyện chứng minh rằng đã thực hiện tất cả mọi biện pháp quảng cáo, tìm kiếm qua mọi kênh thông tin nhưng vẫn không tuyển dụng được tư vấn dự án, đề nghị BQLDA tỉnh/huyện lập báo cáo chi tiết từng trường hợp cụ thể kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan gửi đến BQLDA tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo thực hiện, đồng thời BQLDA tỉnh gửi báo cáo BĐPTW và NHTG để biết, phối hợp thực hiện.

3. Thay đổi nhân sự của các BQLDA tỉnh/huyện, Ban Phát triển xã.

 Sắp tới chính quyền các cấp tổ chức Đại hội, việc này có thể dẫn đến thay đổi nhân sự của Dự án. Tuy nhiên đây là vấn đề bất khả kháng. Do vậy, trong trường hợp có sự thay đổi về nhân sự, đề nghị các đơn vị báo cáo BQLDA tỉnh và BĐPTW để nắm được và có kế hoạch đào tạo bổ sung cho các cán bộ mới.

4. Công tác quản lý tài chính.

- Vấn đề mở mã dự án: việc này đã nêu ra và chia sẻ kinh nghiệm rất nhiều tại các kỳ họp trước. Đề nghị BQLDA tỉnh báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc phối hợp mở mã dự án các cấp, kiểm soát chi và thanh toán vốn đầu tư của các tiểu dự án giữa cơ quan tài chính, kho bạc và BQLDA các cấp (kinh nghiệm của một số BQLDA tỉnh là mở mã dự án đến cấp huyện để kiểm soát chi hoặc Kho bạc nhà nước tỉnh ủy quyền Kho bạc nhà nước huyện thực hiện kiểm soát chi).

- Để tránh tình trạng rút tiền mặt từ Ngân hàng phục vụ không qua Kho Bạc kiểm soát chi, đề nghị BQLDA tỉnh tăng cường công tác giám sát công tác quản lý tài chính của các cấp, chỉ đạo Ngân hàng phục vụ tại địa phương mình nghiêm túc thực hiện việc thanh toán theo đúng quy định của dự án, đảm bảo việc kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.

- Đơn rút vốn ODA từ tài khoản Ngân hàng Thế giới về Tài khoản chỉ định: các BQLDA tỉnh căn cứ vào nhu cầu chi tiêu vốn ODA trong quý 3/2015, lập đơn rút vốn hợp lý để đảm bảo đủ nguồn tiền chi cho các hoạt động triển khai sắp tới của dự án. Chi tiêu đến đâu làm thủ tục lập đơn bồi hoàn đến đấy, giảm được chi phí trả lãi và tránh rủi ro về tài chính. Hàng quý BQLDA huyện, tỉnh cập nhật số giải ngân lên Ban ĐPTW, Sở Kế hoạch và Đầu tư để Ban ĐPTW báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đảm bảo cuối năm con số giải ngân phải phản ảnh thực tế và đầy đủ. Trong trường hợp có gì bất hợp lý BQLDA tỉnh thông báo Ban ĐPTW để kịp thời có phản hồi, giải đáp. Ban ĐPTW thống nhất hạn mức tối đa áp dụng đối với tài khoản chỉ định của BQLDA tỉnh không quá 800.000 USD (Tám trăm ngàn đô la Mỹ chẵn), số vốn rút cụ thể về tài khoản do các BQLDA tỉnh quyết định.

- Ngoài thiết bị, máy tính, máy điện thoại được dự án trang bị vừa qua, sắp tới dự án sẽ trang bị thêm xe máy, ô tô. Do vậy các BQLDA các cấp cần tăng cường công tác quản lý tài sản dự án, đồng thời giám sát chặt chẽ và có quy chế sử dụng rõ ràng các tài sản dự án.

- Thời gian tới Ban ĐPTW sẽ tổ chức các đoàn giám sát xuống các địa phương để kiểm tra và hỗ trợ các BQLDA trong công tác kế toán và quản lý tài chính. Đồng thời Ban ĐPTW sẽ tổ chức Hội nghị bàn về các nội dung quản lý tài chính của dự án, lịch tổ chức Hội nghị sẽ được thông báo sau.

5. Về việc thành lập các nhóm LEG và lập Đề xuất Tiểu dự án Sinh kế.

- Có một số ý kiến hiểu chưa chính xác về việc cấp trên giao chỉ tiêu mỗi xã bao nhiêu nhóm LEG để thực hiện. Cần phải hiểu là số lượng bao nhiêu nhóm LEG ở mỗi xã là do nguyện vọng cộng đồng đề xuất. Tuy nhiên các hoạt động sinh kế trong Kế hoạch 2015 do xây dựng từ Kế hoạch 18 tháng nên không đưa ra được các thông tin chi tiết và phù hợp với thực tế hiện nay. Do vậy các hoạt động sinh kế cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp, cần tách riêng từng nhóm LEG thành 1 TDA sinh kế. Đề nghị BQLDA tỉnh chủ trì điều chỉnh lại các Tiểu dự án sinh kế cho đúng với quy mô và kinh phí hiện nay (mỗi TDA sinh kế cần có 01 trang tóm tắt thông tin theo mẫu trình bày trong Biểu 5 KHX, Quyển 2 - PIM). Nếu kinh phí chưa đủ, BQLDA tỉnh/huyện có thể xem xét giải pháp sau: trong chu kỳ đầu tiên các nhóm LEG vẫn thực hiện theo kế hoạch vốn của 2015, năm 2016 tiếp tục đề xuất dự án hỗ trợ đủ theo nhu cầu vốn của Nhóm LEG đề xuất.

- Cách hiểu việc thực hiện tiểu dự án sinh kế như “hợp đồng trọn gói” là chưa chính xác, các nhóm LEG sẽ là người tự quyết định mua vật tư đầu vào theo Đề xuất được phê duyệt. Cán bộ CFs và Ban Phát triển xã hỗ trợ các nhóm LEG hoàn thành các thủ tục tài chính theo quy định.

6. Thủ tục đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.

- Khi thẩm định Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình cơ sở hạ tầng nếu sai sót nhỏ, không ảnh hưởng đến kỹ thuật, chất lượng công trình, các tỉnh chủ động điều chỉnh không cần phải xin ý kiến trước của Ban ĐPTW. Nếu thiết kế kỹ thuật có sai lệch đáng kể về kỹ thuật hoặc giá trị công trình, cần phản ánh lên BĐPTW để yêu cầu Tư vấn thiết kế làm việc với đơn vị thẩm định của địa phương và điều chỉnh thiết kế cho đúng. Nếu thiếu số lượng bộ hồ sơ, cần phản ảnh lên Ban ĐPTW để yêu cầu Tư vấn thiết kế bổ sung.

- Trong trường hợp thiết kế kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (như thiết kế độ dốc quá lớn…) mà nếu điều chỉnh sẽ phát sinh kinh phí lớn, BQLDA tỉnh cần tham vấn cộng đồng nơi xây dựng công trình đó để cân nhắc quyết định có tiếp tục đầu tư xây dựng công trình đó hay không. Nếu công trình đầu tư mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả thì cân nhắc thực hiện trong năm 2015 hoặc đưa vào kế hoạch 2016.

- Các công trình cơ sở hạ tầng trong Kế hoạch 2015 các tỉnh đã có sàng lọc giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, BQLDA huyện phối hợp với Ban Phát triển xã rà soát lại mặt bằng thi công để đảm bảo không vi phạm bất cứ chính sách về an toàn môi trường và xã hội nào của dự án. 

7. Điều chỉnh Kế hoạch dự án năm 2015.

Kế hoạch dự án được lập theo phương pháp có sự tham gia nên không phải cố định, trong quá trình thực hiện được phép điều chỉnh nhưng phải đúng trình tự thủ tục. Ban QLDA tỉnh chủ trì tập hợp tất cả các nội dung liên quan đến TDA sinh kế, các công trình cơ sở hạ tầng và các nội dung khác cần chỉnh sửa phản ánh trong Kế hoạch 2015 cập nhật (kèm theo bản giải trình rõ ràng) gửi Ban ĐPTW và Ngân hàng Thế giới xem xét. Sau khi có ý kiến đồng thuận của Ban ĐPTW, Ngân hàng Thế giới sẽ xem xét và ban hành Thư không phản đối để các tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh. Các hoạt động không có điều chỉnh vẫn tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ.

8. Các nội dung liên quan đến xây dựng kế hoạch dự án 2016.

- Để tránh lặp lại tình trạng Kế hoạch phê duyệt chậm, ngay sau Hội nghị BQLDA tỉnh/huyện cần tổ chức cuộc họp với các Ban Phát triển xã, phân công rõ trách nhiệm của các cấp trong công tác triển khai xây dựng kế hoạch 2016.

- Các mốc tiến độ đưa ra tại Hội nghị mang tính định hướng. Các tỉnh có thể chủ động điều chỉnh, nhưng phải đảm bảo thời gian BQLDA tỉnh trình Ban ĐPTW kế hoạch 2016 đúng tiến độ.

- Về việc dự kiến phân bổ vốn cho các địa phương theo hợp phần để xây dựng kế hoạch 2016: được cân nhắc trên cơ sở đánh giá khả năng thực hiện của các địa phương. Thực tế nhiều hoạt động của Kế hoạch 2015 sẽ phải chuyển qua gối đầu sang năm 2016 (do lỡ thời vụ đối với các hoạt động sinh kế hoặc vào mùa mưa không thể tiến hành xây dựng được đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng). Do vậy Ban ĐPTW khuyến khích các tỉnh khẩn trương và nỗ lực cố gắng thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2015 và 2016.

- Các BQLDA tỉnh, huyện, Ban Phát triển xã dự án cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến các thôn bản để bà con hiểu rõ hơn nữa về Dự án, đảm bảo triển khai tốt công tác lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của dự án trên địa bàn.

- Khi xây dựng Kế hoạch cấp xã sẽ lựa chọn các công trình/TDA được xếp theo thứ tự ưu tiên để xây dựng Kế hoạch 2016, đảm bảo trong khuôn khổ ngân sách được phân bổ. Danh sách các công trình/TDA không được lựa chọn sẽ được lưu lại, đưa ra thảo luận tại cuộc họp thôn bản năm sau và được cộng đồng bỏ phiếu lựa chọn cùng với các công trình/TDA đề xuất mới.

- Đối với các hoạt động đề xuất cho Tiểu hợp phần 2.2 - Phát triển liên kết thị trường trước mắt tập trung thực hiện các hoạt động sinh kế mà người dân đang thực hiện, cố gắng làm tốt hơn những gì đang có, tập trung xây dựng sản phẩm và sản xuất gắn với thị trường.

- Xây dựng kế hoạch cho Tiểu hợp phần 3.1: Các công trình cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện cần dựa trên cơ sở đề xuất từ dưới thôn bản, tránh áp đặt từ trên xuống. Nếu công trình do huyện đề xuất thì phải có tham vấn người dân trên địa bàn có công trình đó, đảm bảo người dân có thông tin và được tham vấn đầy đủ trong suốt quá trình lập kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch cho Tiểu hợp phần 2.1 cần lồng ghép các hoạt động dinh dưỡng vào các Tiểu dự án sinh kế “An ninh lương thực và dinh dưỡng”. Phía Ngân hàng Thế giới sẽ bổ sung thêm chỉ số về dinh dưỡng vào Bảng chỉ số kết quả của dự án để phục vụ việc Giám sát và Đánh giá của dự án.

- Ban ĐPTW sẽ lên lịch họp cụ thể với từng tỉnh (trong tháng 10 hoặc 11/2015) để trao đổi về dự thảo Kế hoạch 2016 của từng tỉnh. Cuộc họp này có đại diện của NHTG tham gia. Tuy nhiên để đảm bảo việc thảo luận, trao đổi hiệu quả các tỉnh phải chuẩn bị Kế hoạch đầy đủ, chuẩn xác làm  cơ sở tham gia ý kiến đối với kế hoạch 2016 của các địa phương.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp.

- Do đây là dự án phân cấp mạnh nên BQLDA các cấp phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước BQLDA cấp trên và trước UBND tỉnh. Các văn bản BQLDA huyện có ý kiến gửi BQLDA tỉnh trước vì BQLDA tỉnh là đơn vị thay mặt UBND tỉnh chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Dự án trên địa bàn. Các BQLDA các cấp cần khắc phục thế bị động, chờ đợi lẫn nhau, cần linh hoạt, xử lý nhanh đồng thời tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Hiệp định, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM). Nếu có vướng mắc phải kịp thời phản ánh ngay với Ban ĐPTW để nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung.

- Trường hợp văn bản gửi vượt cấp từ BQLDA huyện, BPT xã lên Ban ĐPTW chỉ thực hiện hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn về mặt kỹ thuật; các BPT xã và BQLDA huyện cần tuân thủ đúng theo theo trình tự xử lý các cấp.

- Để tránh tình trạng các văn bản gửi mà bên nhận không nhận được hoặc thông tin chậm trễ đề nghị các đơn vị sau khi gửi văn bản gửi cần thông tin cho người nhận biết để xác nhận.

- Các đơn vị, cá nhân có thể truy cập vào trang web của dự án http://gntn.mpi.gov.vn/ để biết thêm các thông tin hoặc gửi các câu hỏi vướng mắc theo địa chỉ hộp thư điện tử: info.gntn@mpi.gov.vn để có giải đáp bằng văn bản hoặc giải đáp chung đăng trên website của dự án.

Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo về tiến độ thực hiện dự án đang diễn ra rất chậm và bị đánh giá ở mức độ “Không hài lòng”. Dự án có mức độ rủi ro cao trong trường hợp Ngân hàng Thế giới quyết định ngừng giải ngân. Nếu dự án bị ngừng giải ngân, trước hết đồng bào các dân tộc Tây nguyên sẽ mất một nguồn lực to lớn để hỗ trợ giảm nghèo, mọi nỗ lực cố gắng xóa đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên diễn đàn quốc tế, mỗi cán bộ chúng ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, có tội với dân. Chính vì vậy việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân là nhiệm vụ hết sức cấp bách hiện nay, đòi hỏi sự chủ động nỗ lực của BQLDA các cấp.

 BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn