Cập nhật ngày: 26/09/2014, 9:37 SA - Số lần xem: 870
Phần IX - CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THÔNG TIN

Chế độ báo cáo thông tin

Điều 25. Báo cáo Lãnh đạo Ban

   1. Phó Giám đốc báo cáo Giám đốc đối với những nội dung mình thực hiện.

   2. Trưởng nhóm phải thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo Lãnh đạo Ban theo định kỳ 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và lĩnh vực phụ trách và báo cáo đột xuất.

   Khi có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền quản lý của Nhóm hoặc vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Trưởng nhóm phải báo cáo Lãnh đạo Ban để xử lý kịp thời.

   2. Ngoài việc thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều này, Văn phòng Ban ĐPTW còn phải thực hiện nhiệm vụ sau đây:

   a) Tổ chức cung cấp thôngtin hàng tuần cho Lãnh đạo Ban về các vấn đề đã được giải quyết;

   b) Chuẩn bị báo cáo giao ban;

   c) Tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác của Ban ĐPTW;

   đ) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Nhóm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; tổ chức khai thác thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành;

   e) Đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Ban những vấn đề cần xử lý qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội liên quan đến ngành.

 

Điều 26. Cung cấp thông tin về hoạt động của các Nhóm

   Các Nhóm có trách nhiệm thông báo bằng những hình thức thích hợp, thuận tiện để cán bộ dự án nắm bắt được những thông tin sau đây:

1. Quy định pháp luật, quy định của dự án liên quan đến công việc của Ban ĐPTW và của Nhóm;

2. Chương trình công tác của Ban ĐPTW và của Nhóm, kinh phí hoạt động và quyết toán kinh phí hàng năm (nếu có);

3. Tuyển dụng, đi đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương;

4. Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Nhóm;

5. Các vấn đề khác theo quy định.

 

Điều 27. Cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, ngành

   1. Về cung cấp thông tin:

   a) Giám đốc quy định về quản lý thông tin của Ban ĐPTW nhằm bảo đảm thường xuyên cung cấp thông tin phục vụ sự thực hiện dự án và tạo điều kiện để các cơ quan thông tin đại chúng, các bên liên quan được cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động của dự án đồng thời, trong trường hợp cần thiết, đề nghị các cơ quan báo chí cải chính các tin, bài có nội dung chính xác và thực hiện các quy định của pháp luật về côngtác báo chí;

   b) Việc cung cấp thông tin phải đảm bảo yêu cầu bảo mật đối với các văn bản thuộc danh mục bí mật Nhà nước hoặc những vấn đề đang trong quá trình xử ký đã được yêu cầu không phổ biến.

   2. Việc trả lời phỏng vấn báo chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định về công tác quản lý thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Ban ĐPTW.

   3. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chỉ thực hiện theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Ban ĐPTW.

 

Điều 28. Trao đổi và đưa thông tin trên Hệ thống thông tin dùng chung của Ban ĐPTW (Trang thông tin điện tử của Bộ, Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc và Hệ thống thư điện tử.

   1. Các thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban ĐPTW gồm:

   a) Các thông báo Chung;

   b) Các chương trình công tác, báo cáo côngtác (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm) và các báo cáo khác;

   c) Các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn;

   d) Lịch công tác, làm việc;

   đ) Các thông tin khác theo yêu cầu

   2. Các thông tin cập nhật, lưu trữ, xử lý và cung cấp trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc thực hiện theo quy định của Ban ĐPTW; các thông tin trao đổi trên Hệ thống thư điện tử của Ban ĐPTW gồm các thông tin về hoạt động nghiệp vụ không thuộc diện MẬT theo quy định của pháp luật.

   3. Các Nhóm có trách nhiệm:

a) Khai thác và phổ biến những thông tin trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo và các thông tin liên quan khác để phục vụ có hiệu quả công tác điều phối thực hiện dự án của Ban ĐPTW;

b) Cung cấp thông tin tới cán bộ quản lý Trang thông tin điện tử của Ban ĐPTW, thông tin về các ấn phẩm, tài liệu chuyên đề. . . để đưa tin.

 

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn