Cập nhật ngày: 27/09/2014, 9:31 SA - Số lần xem: 1987
Phần VIII - ĐI CÔNG TÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

Đi công tác trong nước và nước ngoài

Điều 23. Đi công tác nước ngoài

   1. Lãnh đạo Ban và cán bộ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

   2. Cán bộ dự án do Giám đốc Ban quyết định.

   3. Trường hợp thành lập Đoàn đi côngtác nước ngoài, Nhóm chủ trì phối hợp Văn phòng Ban ĐPTW thực hiện các thủ tục cần thiết, báo cáo kết quả chuyến đi lên Lãnh đạo Ban.

Điều 24. Đi công tác trong nước

   1. Tham gia đoàn công tác

   a) Việc cử cán bộ dự án tham gia các đoàn công tác đi các địa phương trong vùng dự án phải theo đúng thành phần được yêu cầu.

   b) Khi kết thúc chương trình công tác, chậm nhất sau 05 ngày làm việc, cán bộ tham gia đoàn phải báo cáo bằng văn bản gửi Trưởng nhóm về kết quả chương trình công tác, những vấn đề có liên quan (do địa phương đề nghị hoặc theo kết luận của Trưởng đoàn công tác).

   2. Lãnh đạo Ban tổ chức đoàn đi công tác cơ sở

   a) Giám đốc quyết định việc đi công tác trong nước của Lãnh đạo Ban trước ít nhất 03 ngày làm việc và trước ít nhất 02 ngày làm việc (trừ trường hợp đột xuất). Văn phòng Ban ĐPTW lập kế hoạch đi công tác của Lãnh đạo Ban báo cáo Giám đốc; Trưởng nhóm lập kế hoạch đi công tác, trình Lãnh đạo Ban xem xét, phê duyệt: nội dung làm việc, thành phần, thời gian, địa điểm, kinh phí và phưong tiện đi lại; trường họp đặc biệt, đột xuất không có kế hoạch trước thì báo cáo Lãnh đạo Ban quyết định. Khi có chủ trương của Lãnh đạo Ban, Nhóm được giao chủ trì phối hợp với Văn phòng Ban ĐPTW liên hệ với cơ sở để thống nhất chương trình, kế hoạch làm việc.

   b) Sau khi chương trình, kế hoạch được duyệt, Văn phòng Ban ĐPTW thông báo cho Nhóm liên quan để chuẩn bị.

   Trưởng nhóm cử cán bộ tham gia đoàn công tác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban, đồng thời đảm bảo yêu cầu quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này;

   c) Nhóm chủ trì chuẩn bị tài liệu, báo cáo Lãnh đạo Ban và gửi cho các Nhóm liên quan trước 05 ngày làm việc;

   Nếu nội dung công tác là kiểm tra thì cần thông báo trước nội dung cho các Ban QLDA các cấp, địa phương chủ động chuẩn bị (hù kiểm tra đột xuất hoặc cần giữ bí mật). Văn phòng Ban ĐPTW phối hợp với các Nhóm liên quan chuẩn bị nội dung khi Lãnh đạo Ban đi kiểm tra cơ sở.

   d) Tổ chức làm việc: Nhóm chủ trì chịu trách nhiệm phối hợp với địa phương triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch đã thống nhất, xử lý các tình huống phát sinh, trình xin ý kiến Lãnh đạo Ban khi vượt quá thẩm quyền;

3. Các đoàn đi công tác địa phương, cơ sở:

   a) Trưỏng nhóm khi cử cán bộ dự án thuộc thẩm quyền quản lý đi công tác địa phương, cơ sở (sau đây gọi chung là đi cơ sở) phải đảm bảo thành phần của đoàn công tác, phù hợp với nội dung, chương trình công tác. Nếu thời gian công tác từ 02 ngày Iàm việc trở lên, phải bố trí người giải quyết công việc thường xuyên thay thế cho cán bộ dự án được cử đi cơ sở.

   b) Đoàn được cử đi công tác tại cơ sở phải chuẩn bị kế hoạch, chương trình, nội dung, báo cáo Lãnh đạo Ban phụ trách và thông báo cho cơ sở trước khi đến ít nhất 03 ngày làm việc:

   Đoàn công tác được bố trí xe đi chung để tiết kiệm kinh phí xăng dầu. Đối với các trường hợp đi công tác trong nước bằng phương tiện máy bay thực hiện theo tiêu chuẩn như quy định của Bộ Tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ Ban ĐPTW;

   Không kết hợp chương trình tham quan du lịch trong thời gian công tác;

   Đoàn công tác tại cơ sở chỉ làm việc, giải quyết những vấn đề đúng nội dung, chương trình đã thông báo và đúng thẩm quyền của đoàn, đồng thời ghi nhận đầy đủ những kiến nghị của cơ sở;

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc, sau khi đi công tác về, Trưởng đoàn công tác phải có báo cáo bằng văn bản với Lãnh đạo Ban về kết quả, những kiến nghị của cơ sở có liên quan đến ngành, để xuất giải pháp tổ chức thực hiện những kiến nghị đó.

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn