Cập nhật ngày: 29/09/2014, 6:39 CH - Số lần xem: 814
Phần VI - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN ĐPTW

Phần VI  - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN ĐPTW

Điều 16. Các loại chương trình công tác

   1. Chương trình công tác năm:

   a) Yêu cầu:

Những công việc đăng ký trong chương trình công tác năm của Ban phải thể hiện sự kết hợp giữa các nhiệm vụ nêu trong các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên với sự chủ động đề xuất của Nhóm. Mỗi công việc cần xác định rõ nội dung chính; Nhóm chủ trì, Nhóm phối hợp, người phụ trách, cấp trình và thời hạn trình của từng cấp;

 - Các Nhóm phải chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung và tiến độ thực hiện công việc.

   b) Nội dung:

  -  Phần một: Đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác năm trước.

  -  Phần hai: Nếu các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp lớn trên tất cả các lĩnh vực công tác.

  -  Phần ba: Chi tiết danh mục các hoạt động cần triển khai (mỗi hoạt động cần xác định rõ nội dung chính, phạm vi điều chỉnh, Nhóm chủ trì, Nhóm phối  hợp thời hạn trình).

   c) Phân công thực hiện:

Văn phòng Ban ĐPTW chủ trì phối hợp với các Nhóm xây dựng chương trình công tác năm của Ban; Chậm nhất vào ngày 05 tháng 11 hàng năm, các Nhóm gửi Văn phòng Ban ĐPTW chương trình công tác trong năm sau; Văn phòng Ban ĐPTW có trách nhiệm tổng hợp trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

 

   2. Chương trình côngtác quý:

   a) Yêu cầu: Những đề án, công việc ghi trong chương trình công tác quý của Ban ĐPTW phải xác định rõ nội dung chính, Nhóm chủ trì, Nhóm phối hợp, người phụ trách, thời hạn trình.

   b) Phân công thực hiện:

   Chậm nhất là ngày 12 của tháng cuối quý, các Nhóm phải dự kiến chương trình công tác quý sau gủi Văn phòng Ban ĐPTW. Những công việc bổ sung hoặc có sự điều chính về thời gian thì phải có văn bản báo cáo cho Lãnh đạo Ban. Quá thời hạn trên, Nhóm nào không gửi coi như Nhóm đó không có nhu cầu điều chỉnh;

   Chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý, Văn phòng Ban ĐPTW tổng hợp chương trình công tác quý sau của Ban ĐPTW, trình Giám đốc xem xét, quyết định. Chỉ sau khi được chấp thuận, các Nhóm mới được triển khai thực hiện theo thời gian và tiến độ mới.

   3. Chương trình công tác tháng: Hàng tháng, các Nhóm căn cứ Chương trình công tác năm, Quý để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác tháng. Nếu tiến độ thực hiện chương trình công tác tháng bị chậm phải báo cáo Giám đốc trước ngày 20 hàng tháng;

   4. Chương trình công tác của các Nhóm

   a) Căn cứ chương trình công tác của Ban ĐPTW và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Nhóm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Nhóm và tổ chức thực hiện. Chương trình này cân xác định rõ trách nhiệm đến từng cán bộ dự án trong Nhóm đồng thời thể hiện rõ lịch trình thực hiện công việc, bảo đảm tiến độ trình Lãnh đạo Ban trên theo chương trình công tác của Ban;

   b) Căn cứ chương trình công tác của Nhóm và nhiệm vụ được phân công, mỗi cán bộ dự án xây dựng kế hoạch công tác cá nhân và tổ chức thực hiện sau khi được lãnh đạo Nhóm phê duyệt;

   c) Trưởng nhóm có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để Nhóm hoàn thành chương trình, kếhoạch công tác. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch đã định hoặc có thêm công việc mới, đột xuất phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban và thông báo cho Văn phòng Ban ĐPTW biết để điều chỉnh chương trình chung và tìm giải pháp khắc phục.

 

Điều 17. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác

   1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Trưởng nhóm rà soát thống kê đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của Nhóm gửi Văn phòng Ban ĐPTW để tổng hợp, báo cáo Giám đốc về kết quả xử 1ý các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chuongtrinh côngtác thời gian tới.

   2. Văn phòng Ban ĐPTW có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án của các Nhóm ; hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cuối năm có báo các kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban ĐPTW. Kết quả thực hiện chương trình công tác được coi là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Nhóm và xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

 

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn