Cập nhật ngày: 01/10/2014, 6:38 CH - Số lần xem: 1043
Phần IV - QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC NHÓM TRONG DỰ ÁN

Quan hệ công tác của các nhóm trong dự án

Điều 8. Quan hệ giữa Lãnh đạo Ban với Trưởng nhóm thuộc dự án

   1. Lãnh đạo Ban và Nhóm định kỳ (Quý, 6 tháng) hoặc đột xuất họp với Trưởng nhóm phụ trách, trực tiếp nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Nhóm và Ban.

   2. Trưởng nhóm có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Ban về kết quả thực hiện công tác, kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các quy định tại Điều 6 của Quy chế này và những vấn đề về quy định, nội dung cần sửa đổi bổ sung; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kếhoạch côngtác cho phù hợp với yêu cầu của Bộ và Ngân hàng Thế giới.

 

Điều 9. Quan hệ giữa Trưởng nhóm

   1. Trưởng nhóm khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhóm khác, nhất thiết phải hỏi ý kiến của Trưởng nhóm đó.

   a) Trong trường hợp hỏi ý kiến bằng văn bản, nếu pháp luật quy định thời hạn hỏi và trả lời đối với công việc đó thì Trưởng nhóm hỏi đề nghị rõ thời gian trả lời trong thời hạn được quy định. Nếu pháp luật chưa quy định thì Trưởng nhóm hỏi đề nghị thời gian trả lời nhưng ít hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, trừ trường hợp gấp. Trưởng nhóm được hỏi có trách nhiệm trả lời rõ quan điểm bằng văn bản trong thời hạn Trưởng nhóm hỏi đề nghị và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. Trường hợp đặc biệt, Trưởng nhóm được hỏi ý kiến có thể đề nghị được gia hạn thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn (kể cả thời gian gia hạn) mà Trưởng nhóm được hỏi không trả lời thì coi như đồng ý với nội dung xin ý kiến và phải chịu trách nhiệm đầy đủ về sự đồng ý đó;

   b) Khi được mời họp để lấy ý kiến, Trưởng nhóm phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của Nhóm;

   c) Trưởng nhóm được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra các dự án, văn bản phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao có chất lượng và đúng thời hạn quy định.

   2. Đối với những Vấn để vượt thẩm quyền hoặc tuy đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết, Trưởng nhóm được phân công chủ trì giải quyết có trách nhiệm chủ động làm việc với Trưởng nhóm có liên quan để hoàn chính hồ sơ báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét và quyết định.

 

Điều 10. Quan hệ phối hợp giải quyết công việc giữa các Nhóm

   1. Khi thực hiện nhiệm vụ cần có sự phối hợp làm việc, giải quyết của nhiều Nhóm, Lãnh đạo Ban phân công một Nhóm chủ trì hoặc làm đầu mối để thực hiện.

   2. Nhóm khi được phân công nhiệm vụ chủ trì phải có trách nhiệm thực hiện công việc được giao có chất lượng và đúng thời hạn quy định. Hết thời hạn quy định, nếu chưa nhận được văn bản trả lời thì Nhóm chủ trì có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Ban để chỉ đạo giải quyết.

   3. Nhóm chủ trì chịu trách nhiệm chính về toàn bộ quá trình xử lý công việc, có trách nhiệm chuyển, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho Nhóm phối hợp; khi xin ý kiến của các Nhóm phối hợp phải đề nghị hoặc yêu cầu rõ, cụ thể các nội dung cần xin ý kiến và thời hạn tham gia ý kiến. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các Nhóm được hỏi ý kiến hoặc giữa Nhóm được hỏi kiến với Nhóm chủ trì xử lý công việc, Trưởng nhóm chủ trì tổng hợp các ý kiến khác nhau, kiến nghị phương án xử lý của Nhóm báo cáo Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.

   4. Đối với những vấn đề không thuộc chức năng của Nhóm hoặc vượt quá khả năng giải quyết thì Trưởng nhóm chủ trì phải chủ động phối hợp với các Nhóm có liên quan để báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Ban xem xét và quyết định.

 

Điều 11. Quan hệ công tác giữa Ban ĐPTW với các Ban QLDA tỉnh

   Ban ĐPTW có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám Sát về hoạt động chuyên môn liên quan đến thực hiện dự án cấp tính của các Ban QLDA tinh. Các Ban QLDA tỉnh chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn cuả Ban ĐPTW về nghiệp vụ chuyên môn; chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nội bộ của Ban ĐPTW về việc chấp hành các quy định thực hiện dự án. 

   Lãnh đạo Ban và các Trường Nhóm, cán bộ dự án (được phân công theo dõi các lĩnh Vực, địa bàn) phải dành thời gian đi công tác địa bản (định kỳ, đột xuất) để kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ban ĐPTW.

 

Điều 12. Các quan hệ công tác khác

   1. Quan hệ làm việc giữa Ban ĐPTW và các đơn vị trong Bộ KH&ĐT, cơ quan Trung ương, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Nhà tài trợ, tổ chức quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

   2. Trưởng nhóm, theo ủy quyền của Giám đốc Ban, chủ trì cuộc họp với các Nhóm hoặc làm việc với các Ban QLDA các cấp để tháo gỡ những Vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

   3. Quan hệ giữa Trưởng nhóm với cán bộ dự án trong Nhóm

   a) Trưởng nhóm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp Ủy Đảng và các tổ chức quần chúng chăm lo, tạo điều kiện làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ dự án; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhóm, xây dựng nề nếp văn hóa công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính;

   b) Cán bộ dự án gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm chính thực hiện các quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên, đoàn viên, hội viên và các quy định có liên quan đến công vụ của cán bộ dự án; giải quyết công việc đúng thủ tục và thời gian; chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm về kết quả thực hiện công việc được giao.

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn