Cập nhật ngày: 04/10/2014, 6:38 CH - Số lần xem: 1213
Phần III - TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC

Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Trưởng nhóm và Cán bộ Dự án

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Trưởng nhóm

   1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Nhóm. Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhóm; chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc về kết quả thực hiện công việc được giao và Công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cán bộ dự án trong Nhóm; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Ban.

   2. Phân công công việc cho các cán bộ dự án trong Nhóm, chỉ đạo, xử lý  các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của minh trong từng lĩnh vực công tác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Nhóm; xây dựng kế hoạch công tác năm, quý và tháng của Nhóm; tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra cán bộ dự án trong Nhóm và thực hiện kế hoạch công tác.

   3. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền: Phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết; không chuyến công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của Nhóm minh sang Nhóm khác hoặc lên Lãnh đạo Ban; không giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của Nhóm khác.

   4. Chủ động phối hợp với Trưởng Nhóm khác thuộc Ban để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Nhóm và thực hiện nhiệm vụ chung của Ban.

   5. Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban; xử lý văn bản, hồ sơ từ Văn phòng Ban và Nhóm khác chuyển đến để phân công cho cán bộ dự án trong Nhóm đề xuất, giải quyết; hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra cán bộ dự án thực hiện công việc theo đúng tiến độ, có chất lượng; phân công cán bộ dự án trong Nhóm tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong và ngoài Ban.

   6. Khi cán bộ dự án trong Nhóm vắng mặt, Trưởng Nhóm phải bố trí người thay thế để bảo đảm công việc được tiến hành liên tục, đúng tiến độ.

   7. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Nhóm theo quy định và theo sự ủy quyền của Giám đốc; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc và kỷ luật lao động của Ban.

   8. Dự họp giao bạn định kỳ của Ban và các cuộc họp khác do Lãnh đạo Ban triệu tập (nếu vắng mặt phải báo cáo Lãnh đạo Ban chủ trì cuộc họp, thông qua Văn phòng Ban và ủy nhiệm cho cán bộ dự án trong Nhóm dự họp thay). Tổ chức, quán triệt và phân công cán bộ dự án trong Nhóm thực hiện các kết luận của Lãnh đạo Ban tại cuộc họp giao ban liên quan đến lĩnh vực do Nhóm phụ trách.

   9. Khi được Lãnh đạo Ban ủy nhiệm đại diện cho Ban tham dự các cuộc họp, hội nghị của các cơ quan cấp trên, của Bộ, ngành, địa phương, trả lời phỏng vấn báo chỉ, thông tin đại chúng thì phát biểu nội dung đã được Lãnh đạo Ban thông qua; nếu nội dung chưa được thông qua, chỉ được phát biểu với tư cách cá  nhân về nội dung có liên quan đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung phát biểu và thực hiện đúng các quy định.

   10. Khi trình Lãnh đạo Ban, Trưởng Nhóm chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ, nội dung dự thảo văn bản do cán bộ dự án trong Nhóm chuẩn bị và ghi rõ ý kiến cá nhân, ký tên và ghi đầy đủ họ tên vào phần ý kiến của Trưởng Nhóm trong Phiếu trình văn bản. Trưởng Nhóm phải chịu trách nhiệm về các đề xuất hoặc quyết định của mình trước Giám đốc và trước pháp luật.

   11. Trưởng Nhóm đi công tác (Vắng mặt khỏi Ban) hoặc nghi từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo Lãnh đạo Ban bằng văn bản, thông báo cho cán bộ Quản lý dự án.

   12. Khi Lãnh đạo Ban có chương trình làm việc với Nhóm (theo lịch do Văn phòng Ban thông báo) thì Trướng Nhóm phải chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện.

   13. Trưởng Nhóm tổ chức và chủ trì các cuộc họp sơ kết, tổng kết, kiểm điểm công tác của Nhóm; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

 

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của cán bộ dự án

   1. Chấp hành sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Trưởng nhóm và Lãnh đạo Ban phụ trách phần việc của Nhóm đã được Giám đốc dự án phân công phụ trách; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về cán bộ dự án.

   2. Giải quyết công việc đúng thời hạn được giao, đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình xử lý công việc, đảm bảo về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và có quyền giữ ý kiến riêng, thể hiện ý kiến đó trong Phiếu trình để Trưởng nhóm xem xét, quyết định. Cán bộ dự án chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm về công việc được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi thi hành nhiệm vụ.

   3. Không trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Ban khi chưa có sự chấp thuận của Trưởng nhóm và sự đồng ý của Lãnh đạo Ban, trừ trường hợp theo yêu cầu trực tiếp từ Lãnh đạo Ban. Trong trường hợp Lãnh đạo Ban yêu cầu làm việc trực tiếp thi cán bộ dự án phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc. Sau buổi làm việc, cán bộ dự án có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Trưởng nhóm về nội dung làm việc.

   4. Chủ động phối hợp công tác, trao đổi ý kiến về các vấn đề có liên quan, cung cấp thông tin hoặc thảo luận trong nhóm trong quátrình xử lý  công việc cụ thể. Trường hợp cần thiết, cán bộ dự án đề nghị Trưởng nhóm phân công thêm cán bộ để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

   5. Cán bộ dự án có trách nhiệm tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo hoặc tham gia các đoàn công tác trong và ngoài dự án về các vấn đề liên quan đến công việc được phân công theo dõi khi được Trưởng nhóm hoặc Lãnh đạo Ban cử hoặc được mời dự. Trường hợp cán bộ dự án được mời trực tiếp thì phải báo cáo và xin ý kiến của Trưởng nhóm hoặc Lãnh đạo Ban trước khi tham dự. Sau khi kết thúc cuộc họp, hội nghị, hội thảo hoặc chuyển công tác phải báo cáo với Trưởng nhóm về nội dung cuộc họp, hội nghị, hội thảo và kết qusả chuyến công tác để xử lý công việc chung.

 

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn