Cập nhật ngày: 05/10/2014, 6:38 CH - Số lần xem: 1065
Phần II - TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC

Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc & Phó Giám đốc

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc

1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Giám đốc:

a) Chỉ đạo, điều hành Ban ĐPTW thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban ĐPTW, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan;

b) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ Kế hoạch và Đầu tư về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc; chỉ đạo toàn diện công tác của Ban ĐPTW;

c) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng quy định tại Điều 16 của Quy chế này.

 

2. Phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc:

a) Những công việc thuộc thẩm quyền quy định các văn bản pháp luật liên quan và những công việc quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Những công việc được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao hoặc ủy quyền; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác quan trọng và chỉ đạo hoạt động của Ban ĐPTW;

c) Trực tiếp giải quyết một số việc đã phân công cho Phó Giám đốc, nhưng thấy cần thiết vì tính cấp bách hoặc có nội dung quan trọng hoặc do Phó Giám đốc được phân công phụ trách đi công tác vẳng; những việc liên quan của dự án nhưng còn có ý kiến khác nhau.

 

3. Những công việc cần thảo luận tập thể lãnh đạo Ban trước khi Giám đốc quyết

a) Báo các hàng năm, tổng kết, giữa kỳ và cuối kỳ; phân bố và điều chỉnh vốn đầu tư cho các địa phương trong dự án;

b) Chương trình công tác, kế hoạch thực hiện, kế hoạch tài chính, đấu thầu, văn bản hướng dẫn thực hiện dự án và văn bản liên quan khác trình cấp có thẩm quyền quyết định;

c) Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch và kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Ban ĐPTW và các Ban QLDA tỉnh;

d) Những vấn đề khác mà Giám đốc thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận.

 

4. Đối với những vấn để quy định phải thảo luận trong tập thể Lãnh đạo Ban nhưng cần quyết định gấp hoặc không có điều kiện thảo luận tập thể: Theo chỉ đạo của Giám đốc, Nhóm chủ trì trình xin ý kiến bằng văn bán hoặc xin ý kiến trực tiếp Lãnh đạo Ban, Trưởng nhóm và tổng hợp, trình Giám đốc xem xét, quyết định.

 

5. Đối với những vấn đề không quy định phải thảo Iuận trong tập thể Lãnh đạo Ban thì Nhóm chủ trì trình xin ý kiến Phó Giám đốc trước khi trình Giám đốc quyết định.

 

6. Đối với những vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Phó Giám đốc và Nhóm chủ trì xử lý vấn đề đó thì Nhóm chủ trì tổng hợp ý kiến khác nhau, trình Giám đốc xem xét, quyết định.

 

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc

 

1. Trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Giám đốc:

 

a) Phó Giám đốc chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác, phụ trách một số Nhóm; được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh Vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ KH&ĐT về kết quả công việc được phân công hoặc ủy quyền và các hoạt động của dự án;

b) Khi điều chỉnh phân công công tác trong tập thể Lãnh đạo Ban thi Phó Giám đốc có trách nhiệm bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan đến công việc được điều chỉnh và báo cáo Giám đốc sau khi hoàn tắt công tác bàn giao;

c) Phó Giám đốc thay Giám đốc ký các văn bản thuộc lĩnh Vực, côngtác được phân công chỉ đạo, giải quyết và các văn bản do Giám đốc ủy quyền;

d) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc.

 

2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Giám đốc:

 

a) Phó Giám Ban trực tiếp giúp việc Giám đốc Ban tổ chức thực hiện, quản lý điều hành hoạt động của Ban;

b) Thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Ban ủy quyền; thay mặt Giám đốc Ban điều hành hoạt động dự án trong trường hợp Giám đốc Ban vắng mặt;

c) Thực hiện phân công công việc cho các thành viên trong Ban;

d) Tham gia các cuộc họp với Nhà tài trợ; báo cáo Giám đốc Ban, Bộ KH&ĐT các hoạt động của dự án để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm đảm bảo tiến độ của dự án;

đ) Thay mặt Ban thực hiện các giao dịch với các cơ quan, đơn vị khác;

e) Ký các văn bản hành chính, công văn và các văn bản phi tài chính khác của Ban trong khuôn khổ hoạt động của dự án;

g) Phó Giám đốc không giải quyết các việc mà Giám dốc không phân công hoặc ủy quyền và không được ủy quyền cho Trưởng nhóm ký các văn bản được phân công ký thay Giám đốc.

 

Điều 5. Cách thức giải quyết công việc của Lãnh đạo Ban

 

1. Giám đốc, Phó Giám đốc xem xét, xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các Nhóm và được tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc (theo mẫu của Ban). Giám đốc, Phó Giám đốc có trách nhiệm xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thúc vào Phiếu trình. Ý kiến của Phó Giám đốc về các vấn để do các Nhóm trình phải rõ quan điểm, chính kiến và chịu trách nhiệm trước Giám đốc;

Đối với văn bản hành chính thông thường (không phải xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ban), Lãnh đạo Ban xử lý  không quá 03 ngày làm việc;

Nếu Lãnh đạo Ban đi vắng thì Văn phòng Ban thông báo cho Nhóm trình văn bản biết và có trách nhiệm trình khi Lãnh đạo Ban có mặt; khi văn bản cần ký gấp thì Văn phòng Ban có trách nhiệm phối hợp với Trưởng nhóm chủ trì soạn thảo văn bản xem xét trình người được ủy quyền ký ban hành đồng thời phải báo cáo lại toàn bộ việc xử lý văn bản với Lãnh đạo Ban phụ trách;

Trường hợp Lãnh đạo Ban chưa ký, yêu cầu sửa lại nội dung, thì ghi rõ ý kiến chỉ đạo về nội dung cần sửa vào Văn bán hoặc Phiếu trình và trả lại Nhóm chủ trì soạn thảo chỉnh sửa và trình ký lại từ đầu theo quy trình.

2. Lãnh đạo Ban họp với các Trưởng nhóm, chuyên gia, tư vấn, cán bộ dự án, Nhóm chủ trì xây dựng báo cáo, quyết định, văn bản hướng dẫn để nghe ý kiến tư Vấn, tham mưu trước khi quyết định giải quyết những vấn đề quan trọng, cần thiết mà chưa xử lý ngay được;

 

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn