Cập nhật ngày: 06/10/2014, 5:37 CH - Số lần xem: 1006
Phần I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi, đối tượng điều chỉnh và Nguyên tắc làm việc

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

   1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc Ban Điều phối dự án Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.

   2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là cán bộ dự án) trong Ban Điều phối dự án Trung ương Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Ban ĐPTW) đều chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

   1. Ban ĐPTW làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của Ban ĐPTW phải tuân thủ Quy chế làm việc của Ban ĐPTW và các quy định của pháp luật. Cán bộ dự án phải xử lý  và giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền.

   2. Trong phân công công việc, thực hiện theo nguyên tắc mỗi việc chỉ giao một Nhóm chủ trì giải quyết; Trưởng nhóm chịu trách nhiệm chính trước Giám đốc và trước pháp luật về công việc được giao. Trường hợp Trưởng nhóm giao công việc đó cho cán bộ dự án trong nhóm mình phụ trách thì cán bộ dự án được giao công việc chịu trách nhiệm với Trưởng nhóm và trước pháp luật về công việc được giao.

   3. Trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc phải bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc của Ban ĐPTW, trừ những công việc do yêu cầu đột xuất phải giải quyết (ở mức độ “khẩn”, “hỏa tốc”) hoặc do yêu cầu khác.

   4. Lãnh đạo Ban, Trưởng nhóm phải bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ dự án đồng thời đề cao trách nhiệm trong phối hợp công tác, trao đổi thông tin giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

   5. Bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động; thường xuyên đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và xây dựng môi trường làm việc Văn hóa.

 
© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn