Giới thiệu dự án

      Với sự hỗ trợ từ Ngân hàng thế giới (NHTG), Chính phủ Việt Nam thực hiện Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên (GNTN) dưới hình thức một dự án phát triển cộng đồng ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam. Dự án tập trung vào 130 xã, thuộc 26 huyện nghèo của 6 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

   Mục tiêu phát triển của Dự án là cải thiện cơ hội sinh kế cho các hộ nghèo và cộng đồng ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam thông qua: (i) cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản ở cấp cộng đồng, đặc biệt là liên quan đến sản xuất nông nghiệp và khả năng tăng thu nhập; (ii) giải quyết khó khăn trong tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên và các cơ hội thị trường; và(iii) hỗ trợ đầu tư địa phương (từ cấp huyện trở xuống) để tăng cường sự liên kết.

   Dự án sẽ được đánh giá dựa trên các chỉ số kết quả chủ yếu sau: (i) gia tăng thu nhập của hộ gia đình, (ii) tăng cường kết nối về kinh tế và xã hội cho các cộng đồng, (iii) tạo việc làm thông qua việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận hành, duy tu bảo dưỡng, (iv) nâng cao (ổn định) năng suất sản xuất nông nghiệp, (v) tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng xã hội và sản xuất, và (vi) tăng cường sự tham gia của những thành viên nghèo trong cộng đồng trong quá trình ra quyết định phát triển của địa phương.

   Dự án gồm 4 hợp phần:

- Hợp phần 1: Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản, có tổng giá trị ước tính khoảng 45 triệu USD (chưa bao gồm vốn đối ứng của chính quyền địa phương, tương đương 945 tỷ đồng,  gồm 2 tiểu hợp phần (THP): (i) Phát triển CSHT cấp xã và thôn bản, (ii) Vận hành và bảo trì. Dự án đẩy mạnh phân cấp cho xã làm chủ đầu tư đối với các tiểu dự án trong hợp phần này và không khuyến khích các công trình CSHT đồi hỏi phải thu hồi đất và GPMB. Các TDA sẽ được lựa chọn thông qua quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

- Hợp phần 2: Phát triển sinh kế bền vững, có tổng giá trị ước tính khoảng 30,24 triệu USD, tương đương 635 tỷ đồng gồm 02 THP: (i) Tự chủ và Đa dạng hóa thu nhập và (ii) Phát triển kết nối thị trường. THP Tự chủ và Đa dạng hóa thu nhập bao gồm các hoạt động củng cố an ninh lương thực và dinh dưỡng và đa dạng hóa thu nhập cho người hưởng lợi thông qua cải thiện và thúc đẩy các mô hình sinh kế. THP Phát triển kết nối thị trường bao gồm các hoạt động tập trung vào phát triển liên kết thị trường  cho một số loại hình sinh kế tiềm năng, thúc đẩu mối quan hệ đối tác giữa nông dân với các doanh nghiệp thông qua các hỗ trợ của dự án. Các hỗ trợ của dự án cho người dân trong HP này được thực hiện thông qua hình thức hỗ trợ cho các tổ nhóm cải thiện sinh kế (LEG), gồm: (i) LEG an ninh lương thực, (ii) LEG đa dạng hóa sinh kế, (iii) LEG kết nối thị trường. Mỗi LEG có quy mô từ 10-20 hộ, được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện của các hộ thành viên. . Giá trị ước tính của hợp phần là 33 triệu USD. Các hỗ trợ của Dự án cho người dân trong Hợp phần 2 được thực hiện thông qua hình thức hỗ trợ cho các tổ nhóm cải thiện sinh kế (LEG), gồm: (i) LEG an ninh lương thực, (ii) LEG đa dạng hóa sinh kế, (iii) LEG kết nối thị trường. Mỗi LEG có quy mô từ 10-20 hộ, được thành lập trên cơ sở tham gia tự nguyện của các hộ thành viên.

- Hợp phần 3: Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông, có giá trị ước tính khoảng 44,2 triệu USD, tương đương 928 tỷ đồng,  gồm 03 THP: (i) Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, (ii)  Nâng cao năng lực, (iii) Truyền thông. Xây dựng năng lực cấp huyện và cơ sở hạ tầng liên kết, bao gồm các lựa chọn cơ sở hạ tầng liên xã và cấp huyện mà nó sẽ hỗ trợ việc liên kết sản xuất nội tại và liên quan đến các khu vực kinh tế địa phương. Hợp phần cũng sẽ hỗ trợ quy hoạch tổng hợp kinh tế xã hội huyện và xây dựng năng lực kỹ thuật cho cán bộ cấp huyện để hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện xây dựng  cơ sở hạ tầng ở cấp xã.

- Hợp phần 4: Quản lý dự án, có giá trị ước tính khoảng 8,4 triệu USD tương đương 176,4 tỷ đồng, có các mục tiêu cơ bản: (i) đảm bảo quản lý hiệu quả các hoạt động của Dự án theo đings thiết kế và (ii) hệ thống giám sát và đánh giá cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động, kết quả và tác động của Dự án.

 Dự án GNTN sẽ do Ban Điều phối dự án trung ương (BĐPTW) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) điều phối, hỗ trợ và giám sát, và sáu đơn vị quản lý dự án tại mỗi sáu tỉnh, được đặt tại các Sở KHĐT trong mỗi sáu tỉnh, sẽ có trách nhiệm điều hành dự án, theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, và sẽ giao quản lý hàng ngày hầu hết các công việc thực hiện dự án đối với các Ban Quản lý dự án(BQLDA) hiện có ở từng huyện.

Bộ máy tổ chức QLDA  ở các cấp bao gồm: BĐPTW, BQLDA tỉnh, BQLDA huyện. Riêng tại cấp xã, Dự án không có mô hình BQLDA xã mà chỉ hình thành Ban Phát triển xã trên cơ sở huy động một số cán bộ chủ chốt của Ủy ban nhân dân xã kiêm nhiệm thêm các công việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Nguyên tắc chung của Dự án là huy động tối đa bộ máy và cán bộ các cấp để thực hiện công tác QLDA và chỉ tuyển thêm cán bộ mới theo cơ chế hợp đồng khi các cơ quan chủ dự án không bố trí được cán bộ kiêm nhiệm.


 

 

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn