Tin chi tiết
Cập nhật ngày:18/03/2015 - 10:48:00
Vấn đề kinh phí các cuộc họp Thôn, Bản do Ban phát triển Xã tổ chức

Hỏi:

Trong quá trình thực hiện dự án, các Ban Phát triển (BPT) xã sẽ phải tổ chức các cuộc họp thôn, bản, vậy có thể chi trả cho các hoạt động này từ nguồn kinh phí nào?

- Các kinh phí hỗ trợ hoạt động của BPT xã sẽ được chi trả như thế nào?

Trả lời:

- Chi phí hoạt động gia tăng tại cấp xã (bao gồm tổ chức họp thôn bản và xã, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, đi lại giao dịch của các thành viên BPT xã…) được cấp kinh phí bằng nguồn vốn IDA với mức 6% giá trị nguồn vốn IDA thực hiện thực tế của các tiểu dự án do xã làm Chủ đầu tư (Hợp phần 1 và THP2.1). Các hoạt động cấp xã bao trùm tất cả các hoạt động liên quan từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến nghiệm thu quyết toán các tiểu dự án.

Trong bản Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch Tài chính, tạm thời trích 6% kinh phí Hợp phần 1 và THP2.1 trong năm kế hoạch cho mục chi phí hoạt động gia tăng của BPT xã để làm cơ sở tạm ứng tiền cho các chi phí hoạt động. Tuy nhiên việc thanh quyết toán sẽ theo giá trị thực tế của các tiểu dự án do xã làm Chủ đầu tư sẽ thực hiện vào Quý IV hàng năm.

(Xem Quyển 3 – Quản lý tài chính, Mục 3.5.5.1 Các khoản chi tiêu sử dụng nguồn vốn IDA/NHTG tại các cấp và Mục 3.5.5.3 Quy trình rút vốn thanh toán từ Tài khoản dự án của . Ngoài ra cần tham chiếu thêm các mục liên quan thuộc Quyển 8 – Xã làm chủ đầu tư và Quyển 11 – Phát triển sinh kế)

© Bản quyền thuộc về Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.62671199 - Fax: 04.62671199
E-Mail: info.gntn@mpi.gov.vn